Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap en ouderraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad de directie en het team adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar.

Klik hier voor het MR regelement 2024-2026

U kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen. De MR is ook via mail te bereiken: mr.meiboom@kykscholen.nl

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Merel Versteeg-Dijkstra
  • Froukje van der Goot 

Personeelsgeleding:

  • Maria van Dam
  • Marijke Nijholt

OMR

Onderwijsteam Medezeggenschap Raad

De Meiboom maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting KyK. In dit team horen ook basisschool De Pipegaal, (Workum), De Populier (Makkum) en De Skulpe (Hindeloopen). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. Meer informatie over de OMR vindt u op de website van OBS De Pipegaal, onder Praktische informatie/Onderwijsteam 2 (u wordt doorgeleid naar de website van OBS De Pipegaal).

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen van KyK. Hier worden de zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op de website van KyK. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt een vergadering bijwonen als toehoorder.

De verslagen van GMR kunt u bekijken op de website van Kyk

OR

Ouderraad

De ouderraad is, net als de (toekomstige) leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:


• Een goede verstandhouding en prettige sfeer op school te bevorderen
• Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen en schoolfeesten
• De ouders betrekken bij organisatie van ondersteunende en algemeen vormende activiteiten binnen en buiten de school
• Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad

Klik hier voor de notulen van de OR.

Leden ouderraad De Meiboom:

  • Antsje Uilkje van Rijs
  • Arjan Waterland
  • Joanna Wortel
  • Jantina Schilstra

Algemeen mailadres: or.meiboom@kykscholen.nl

Declaratieformulier reiskosten

Download hieronder het declaratieformulier voor gemaakte reiskosten t.b.v. excursies/uitstapjes.

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere gelegenheden denk aan een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een lekkernij met Kerstmis. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via de (nieuws)brief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de wijze waarop dit kan worden betaald.

Notulen OR

2023-2024