Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onderwijstijd en methoden

Wijze waarop verplichte onderwijstijd wordt benut

Alle lesactiviteiten zijn gepland volgens een rooster. In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen variëren per leerjaar en per periode.

Vakgebied

Groepen

Lestijd vakgebied

Bewegingsonderwijs

1-2

5,45 uur

Natuurlijk bewegen/Bewegen met kleuters/Gymspiratie

Bewegingsonderwijs

3-4

3,30 uur

Natuurlijk bewegen/Basislessen bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

5-8

3,15 uur

Gym en bewegen in de pauzes

Basislessen bewegingsonderwijs

Taal

Taalontwikkeling

1-2

4.15 uur

Fonemisch Bewustzijn (CPS)

Taal

Aanvankelijk lezen, leesplezier, begrijpend luisteren en woordenschat

3-4

10 uur

Veilig leren lezen (Kim versie)/Estafette en Staal

Taal

Voortgezet lezen en leesplezier 

5-8

4,15 uur

Estafette/leesboeken

Taal

Spelling

5-8

2,30 uur

Staal Spelling

Schrijven

1-4

1 uur

Pennenstreken

Schrijven

5-8

0,30 uur

Pennenstreken

Rekenen & Wiskunde

1-2

2,45 uur

Beginnende Gecijferdheid/Rekenplein/Met sprongen vooruit

Rekenen & Wiskunde

3-4

4,30 uur

Wereld in getallen/Met sprongen vooruit/Bareka

Rekenen & Wiskunde

5-8

5 uur

Wereld in getallen/Met sprongen vooruit/Bareka

Frysk

1-8

0,3 uur

Spoar 8/Prentenboeken/Frykse skoaltillevyzje, Tsjil

Engels

1-8

0,3 uur

Join in

Werken met ontwikkelingsmateriaal

1-2

5 uur

Ontwikkelingsmateriaal

Sociaal emotioneel leren, levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschap

1-8

1,45 uur

Kwink/Breinhelden/Talentenkaarten/Trefwoord

Jeelo-projectonderwijs

Onderwijs in samenhang: waaronder taal, begrijpend lezen, woordenschat, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en techniek, burgerschap, verkeer, drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid, weektaak en geïntegreerd Fries, Engels, rekenen en spelling.

1-2

1,30 uur

Jeelo en bronnenboeken

Jeelo-projectonderwijs

Onderwijs in samenhang: waaronder taal, begrijpend lezen, woordenschat, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en techniek, burgerschap, verkeer, drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid, weektaak en geïntegreerd Fries, Engels, rekenen en spelling.

3-4

1,45 uur

Jeelo en bronnenboeken

Jeelo-projectonderwijs

Onderwijs in samenhang: waaronder taal, begrijpend lezen, woordenschat, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en techniek, burgerschap, verkeer, drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid, weektaak en geïntegreerd Fries, Engels, rekenen en spelling.

5-8

6.45 uur

Jeelo en bronnenboeken

Muzikale vorming

1-2

1 uur

123-Zing

Muzikale vorming

3-4

0,30 uur

123-Zing

Muzikale vorming

5-8

0,30 uur

123-Zing

Methoden

Natuurlijk Bewegen

Deze module richt zich volledig op beweeglessen in de naaste omgeving van de school. Beweeglessen van 20min tot 30min met zeer weinig materiaal. Voor elke dag zijn er beweeglessen ontwikkeld die door groepsleerkrachten gegeven kunnen worden. Het accent tijdens deze lessen is het meer bewegen door de leerlingen, de sociaal emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Doordat voor elke dag beweeglessen zijn opgezet, heeft de leerkracht bijna geen voorbereidingstijd. Uiteraard kan een groepsleerkracht ook zelf de inhoud van de lessen aanpassen aan de groep, de omgeving en aan zichzelf. Door de korte voorbereidingstijd, geen reistijd en omkleedtijd is de effectieve beweegtijd zeer groot.

123 ZING

De complete muziekmethode

123ZING biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1-8. Daarnaast is er een aanbod van ruim 650 lessen en liedjes waarin alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. 

  • Doorlopende leerlijn: muzieklessen voor groep 1 t/m 8 volgens de leerlijn muziek van het SLO.
  • Alle domeinen: alle domeinen van muziekonderwijs komen ruimschoots aan bod!
  • Creëren en componeren: ontdek het zelf maken van muziek met de 123ZING Studio.
  • Energizers: deze korte muzikale tussendoortjes zorgen voor frisse energie in de klas.

Kik hier voor meer informatie

De Wereld in getallen

Het rekenonderwijs van de toekomst

Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

Duidelijk gestructureerd programma

De wereld in getallen biedt een schooljaarvullend programma van 36 lesweken: 9 blokken van 4 weken. Elk blok telt 3 basisweken en 1 week voor remediëren, herhalen, verrijken, de toets en het rekenwiskundige vraagstuk Eureka. In elke week staat 1 domein centraal. In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt geïntroduceerd en geoefend. In een week komen dus 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. In elke les van De wereld in getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig werken.

Veel beleving door herkenbare filmpjes en Eureka’s

Rekenen is overal. Dit wil De wereld in getallen zichtbaar maken. Daarom start elk nieuw lesdoel met een filmpje, waarin het doel in een herkenbare, realistische context wordt getoond. Zo sluit rekenen aan op de belevingswereld van kinderen en blijven ze gemotiveerd. Nieuw is het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk Eureka, waarbij alle kinderen aan het eind van elk blok hun 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren inzetten.

Trefwoord

Al ruim 25 jaar dé methode voor levensbeschouwing op de basisschool

Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschouwelijke thema’s verkend worden. Wekelijks zorgen drie domeinen voor verbreding en verdieping van het thema. Het materiaal is op maat gemaakt voor de onder-, midden- en bovenbouw.

Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Breinhelden

Effi en Furon, de Breinhelden van de Breinheldenplaneet

Maak kennis met Effi en Furon, de Breinhelden van de Breinheldenplaneet. Deze helden leren je leerlingen hoe ze hun Breinkrachten kunnen versterken. Bijvoorbeeld de kracht om hun aandacht bij een taak te houden, de kracht om een reactie even uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan.

Volgehouden aandacht, flexibiliteit, doelgericht doorzetten, emotieregulatie, plannen en metacognitie zijn een aantal executieve functies ofwel regelfuncties van ons brein. Het zijn de functies die we nodig hebben om ons gedrag te sturen. Executieve functies zijn bepalend voor (school)succes. Goed dus om daar expliciet aandacht aan te besteden. Breinhelden is een programma van twintig weken, waarmee in de groep doordacht gaat gewerkt wordt aan executieve functies. De executieve functies zijn vertaald naar tien Breinkrachten. Bij iedere kracht zijn er speelse activiteiten en tips om die functie te versterken.