Medezeggenschap en ouderraad

MR2

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad de directie en het team adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar.

U kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen. De MR is ook via mail te bereiken: mr.meiboom@gearhing.net

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Merel Versteeg-Dijkstra
  • Froukje van der Goot 

Personeelsgeleding:

  • Maria van Dam
  • Marijke Nijholt

 

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR

De Meiboom maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting Gearhing. In dit team horen ook basisschool De Pipegaal, (Workum), De Populier (Makkum) en De Skulpe (Hindeloopen). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. Meer informatie over de OMR vindt u op de website van OBS De Pipegaal, onder Praktische informatie/Onderwijsteam 2 (u wordt doorgeleid naar de website van OBS De Pipegaal).

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle Gearhingscholen. Hier worden de zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op de website van Gearhing. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt een vergadering bijwonen als toehoorder.

De verslagen van GMR kunt u bekijken op de website van Gearhing

Notulen MR

Jaarverslagen MR

Notulen MR t/m 2021

Ouderraad

De ouderraad is, net als de (toekomstige) leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:


• Een goede verstandhouding en prettige sfeer op school te bevorderen
• Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen en schoolfeesten
• De ouders betrekken bij organisatie van ondersteunende en algemeen vormende activiteiten binnen en buiten de school
• Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad

Leden ouderraad De Meiboom:

  • Antsje Uilkje van Rijs
  • Marrit Bruinsma
  • Arjan Waterland
  • Joanna Wortel
  • Jantina Schilstra
  • Teamlid: Grytsje Melchers

Algemeen mailadres: or.meiboom@gearhing.net

Declaratieformulier reiskosten

Download hier het declaratieformulier voor gemaakte reiskosten t.b.v. excursies/uitstapjes

Notulen OR 2021-2022

Notulen OR 2020-2021

Notulen OR 2019-2020

Notulen OR voorgaande schooljaren