Medezeggenschap en ouderraad

MR2

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.
De MR op onze school bestaan uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar.

U kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen.

Leden van de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:

  • Frouwkje Dijkstra: voorzitter
  • Margreet Hylkema
  • Willemieke Dijkstra

Personeelsgeleding:

  • Maria van Dam
  • Birgit van Maanen

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR

De Meiboom maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting Gearhing. In dit team horen ook basisschool De Pipegaal, Workum) en De Skulpe (Hindeloopen). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. Meer informatie over de OMR vindt u op de website van OBS De Pipegaal, onder Praktische informatie/Onderwijsteam 2 (u wordt doorgeleid naar de website van OBS De Pipegaal).

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle Gearhingscholen. Hier worden de zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op de website van Gearhing. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt een vergadering bijwonen als toehoorder.

De verslagen van GMR kunt u bekijken op de website van Gearhing

Verslagen MR

 

Ouderraad

De ouderraad is, net als de (toekomstige) leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:
• Een goede verstandhouding en prettige sfeer op school te bevorderen
• De ouders betrekken bij organisatie van ondersteunende en algemeen vormende activiteiten binnen en buiten de school
• Mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
• Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
• De school te adviseren (gevraagd of ongevraagd)
• Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen
• Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen
• Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen en schoolfeesten

In de ouderraad van De Meiboom zitten:
Algemeen mailadres: or.meiboom@gearhing.net
Voorzitter: Marcel van Vaals - 06-11520949 / bosam@home.nl
Secretaris: Aukje Veldman - 06-13091919 / a_boomsmawarns@live.nl
Penningmeester: Corrie de Vries - 06-11231668 / schippersvrouw@kpnmail.nl
Algemeen lid: Eva Diercks - 06-10618152 / zeewint@gmail.com

 

Notulen OR