Leerplicht en verlof

20141104 2

Aanvraag bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u gebruik maken van het formulier 'aanvraag bijzonder verlof'

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school wanneer het 4 jaar is. Wanneer een kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan krijgen van onderwijs.

Het eerste jaar op school

Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het begin nog te vermoeiend zijn. Ouders kunnen dan gebruik maken van een speciale regeling. In overleg met de leerkracht kunnen ouders een vijfjarig kind maximaal vijf uren per week thuis houden. Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat een kind tien uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard en dan later in één keer worden opgenomen.

Wanneer mag mijn kind thuisblijven van school?

Als een kind ziek is, mag het natuurlijk thuis blijven. Wanneer een kind door ziekte of om andere redenen niet op school komt, dan verwachten we dat ouders hun kind voor schooltijd afmelden. Een kind mag ook thuis blijven voor het vervullen van plichten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging. Dit moet vooraf aan de directeur gemeld worden. Op grond van de wet is de directeur bevoegd het verzoek te toetsen. Verder kan het gebeuren dat uw kind vanwege geloofs- of levensovertuiging niet deel mag nemenaan bepaalde activiteiten. De school zorgt in dit geval, in overleg met u als ouder, voor een alternatieflesprogramma (eventueel in een andere groep). Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregeling worden gemaakt als de leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders (LPW art.11 onder f en art. 13a). De directeur mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal is tien schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Bij de aanvraag moet tegelijkertijd een werkgeversverklaring worden ingeleverd. Bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslan kunt u een folder krijgen, waarin alles nauwkeurig is beschreven.

Ook voor de volgende zaken kunt u verlof vragen:


- Het voldoen aan een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
- Een verhuizing (hoogstens één dag);
- Het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (één dag). Als het
huwelijk in een andere plaats wordt gesloten op zijn hoogst twee dagen;
- Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (de duur te bepalen
in overleg met de directeur);
- Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad maximaal vier dagen; in de tweede
graad maximaal twee dagen; in de derde of de vierde graad op z'n hoogst één dag);
- Bij een 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en een huwelijksjubileum van de ouders of
grootouders één dag;
- Overige gewichtige omstandigheden.

 

Wie beslist?

- De directeur beslist als het om een verlof met een duur van tien dagen of minder gaat. U
moet extra verlof schriftelijk aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren.
Voor een aanvraagformulier kunt u bij de directeur terecht.
- Indien u zich bij uw verzoek om verlof beroept op 'overige gewichtige omstandigheden', dan
dient u een schriftelijk verzoek in waarbij u aangeeft welke gewichtige omstandigheden van
toepassing zijn.
- Als het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur het verzoek door aan
de leerplichtambtenaar. Deze neemt de beslissing.
- Als uw verzoek wordt afgewezen kunt u bezwaar indienen. Bij de directeur als het om tien
dagen of minder gaat; bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslan als het
om meer dan tien dagen gaat. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u beroep
aantekenen bij de rechtbank.