Nieuws uit groep 7

laptop 2559795 1920

Leerkracht: Wietske Albada

voorstellng

November 2018

Op woensdag 14 november zijn groep 7 en 8 naar de humoristische familievoorstelling “Master Gysbert” geweest. Een voorstelling over het Fries en meertaligheid.
Als project gaat deze voorstelling door de hele provincie. Groepen van basisscholen in heel Friesland hadden gratis toegang.
Onze bovenbouwgroepen waren uitgenodigd bij de voorstelling die in theater Sneek werd opgevoerd.

It ferhaal...
Master Gysbert en Juf Gijsje binne mei de hiele klasse op skoalreiske nei Sabeare, dat is in soarte fan bernebuorkerij op syn Frysk. Der binne spultsjes, aktiviteiten en ferskes sawol yn it Frysk as it Stedsfrysk. It liket in geweldich skoalreiske te wurden, oant bliken docht dat de eks fan Juf Gijsje (de bekende krimineel Vrolijke Frans) ûntsnapt is út de finzenis. Hy set alles op alles om Juf Gijsje werom te krijen en it ferbliuw yn Sabeare wurdt der net geselliger op. It ferhaal komt yn in streamfersnelling as de kriminelen in ûntdekking dogge dêr't de Fryske taal wolris de grutste ferliezer troch wurde kin.

We hebben gelachen en genoten. ’Juf, it wie machtich moai’

Wietske 18 9

September 2018 - Start schooljaar

Groep 7 is dit schooljaar gezellig gestart. Tijdens de Gouden Weken hebben we gewerkt rond het thema water, aarde, lucht en vuur. Hierbij hebben we verschillende proefjes uitgevoerd. Zo hebben we lavalampjes gemaakt, spekjes vergroot en een chemische reactie gemaakt. Ook hebben we een uitstapje gemaakt naar Lûd in het Rijsterbos. Hier gingen we in de bus naar toe, dit was ook heel gezellig. De afgelopen twee weken hebben we ook de schoolregels besproken en door spelletjes te spelen hebben we elkaar nòg beter leren kennen.